Sentral godkjenning

Vi har sentral godkjenning innen følgende ansvarsområder:

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Utførende Innmåling og utstikking av tiltak 1
Utførende Veg- og grunnarbeider 2
Utførende Vannforsynings- og avløpsanlegg 2
Utførende Plasstøpte betongkonstruksjoner 1
Utførende Riving og miljøsanering 1

Vårt godkjenningsbevis kan lastes ned her.

Hva er egentlig sentral godkjenning?

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av et foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Fra 1. januar 2016 ble det innført krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. Et foretak som blir sentralt godkjent etter de nye seriøsitetsvilkårene viser at det har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker, oppfyller de lovpålagte kravene til drift og har betalt skatter og avgifter.

For å bli sentralt godkjent for ansvarsrett må foretaket dokumentere sin kompetanse, kvalitetssikringsrutiner, samt innbetaling av skatter og avgifter.

Sentral godkjenning er en kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og kompetanse basert på kravene til faglige kvalifikasjoner og kvalitetssikringsrutiner.

Foretaket skal ha en faglig ledelse med relevante kvalifikasjoner tilpasset det godkjenningsområdet foretaket søker om. Kvalifikasjonskravene skal sikre at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker innehar og benytter tilstrekkelige og relevante kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Foretaket skal ha kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen. Rutinene skal være innarbeidet, tilpasset det enkelte foretaket og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Direktoratet for byggkvalitet administrerer den sentrale godkjenningsordningen og behandler søknader om sentral godkjenning, fornyelse og tilbaketrekking av sentral godkjenning. Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å se til at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket kan dokumentere at det fortsatt oppfyller vilkårene for godkjenning.